"Loading..."

לאורך כל תהליך הבניה קיימת אי וודאות גדולה ועלויות הפרויקט יכולות להשתנות ולצוץ בנקודות זמן שונות לאורך חיי המיזם.

ניתן להערך ולהקדים תרופה למכה ע"י הערכת מבנה העלויות ובניית תחזיות כלכליות שונות עבור הפרויקט.

דוגמה טובה לכך היא סעיף הבצ"מ (בלתי נצפה מראש) המקובל בקרב היזמים בעולם הנדלן.

לפיו יש לקחת 5%-10% מערך הבניה הישירה עבור כל הפתעה שעלולה לבוא בעתיד.

ללא קשר להפתעות, חשוב להערך לעלויות הצפויות ולראות את יכולת ההשקעה האפשרית שלך בפרויקט.

בתמונה דוגמה לבצ"מ הנלקח בפרויקט בניה סטנדרטי.